BLOC EN CONSTRUCCIÓ

El bloc temàtic en Seguretat i Salut Laboral, confeccionat per la secció sindical de CCOO de Parcs i Jardins de Barcelona I.M.
Podeu fer consultes i suggeriments a l'adreça de correu d'aquest bloc... salutccooparcs@gmail.com
SALUT

Aquest bloc a restat inactiu uns tres anys. Intentem recuperar el seu funcionament, encara que previsiblement sigui per poc temps. Han deixat de funcionar alguns enllaços, procurarem restablir-los o substituir-los progresivament. Disculpeu les molesties.

diumenge, 1 de maig de 2011

EN QÜESTIÓ LA SEGURETAT DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS

El nostre conveni, en el seu document acord de condicions laborals 2005-2009, al seu apartat de salut laboral, punt 4.1.2. diu:
L’Institut es compromet a potenciar l’assoliment d’una autèntica cultura preventiva a tota la seva organització, protegint la salut dels seus treballadors/es i promovent la seva seguretat i la dels ciutadans en general.

El plec de condicions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció de les àrees de joc infantils  de l’Ajuntament de Barcelona. Al seu punt 2.5.2.2.3 (els dibuixos són en un annex) diu:
La porta serà de 90 cm d’amplada lliure de pas, composta pels mateixos elements cilíndrics que la resta de la tanca (o per elements de secció semicircular en el cas que siguin de fusta), ancorada a l’element vertical extrem mitjançant dues argolles on se soldaran les frontisses anti-enganxament d’acer galvanitzat o pintat que subjectaran perpendicularment tota l’amplada de la porta, i amb un pestell per tancar l’àrea.

La normativa europea també fa recomanacions i és molt concreta, i alhora dispersa, però  no són d’aplicació obligatòria.

 No obstant aquestes normes, tenim constància d’un accident, que pot tenir greus conseqüències, en un àrea de jocs infantils de Barcelona que, després de les nostres investigacions, podem afirmar que és deu al incompliment d’aquestes normes de seguretat. Desconeixem si l’àrea de jocs ha estat contractada pel districte o per Parcs i Jardins però, en qualsevol cas, el plec de condicions tècniques és evident que no s’ha complit. L’accident, com diu la Llei de Prevenció, té una causa (com a mínim) i no és casual, s’ha produït per enganxament dels dits en una frontissa de la porta de l’àrea de jocs infantils; porta que mostrem en comparació amb d’altres, a les fotografies de més avall.

Algú podria dir que per un accident no es pot qüestionar la seguretat de tots els jocs infantils. Pot ser no de tots, efectivament. Però, al nostre entendre, si de las àrees de jocs infantils com a tals, ja que; primer, no sabem quina quantitat més d’accidents es produeixen, segon, no sabem quina part de les àrees són perilloses, i tercer, no es pot justificar de cap manera que una criatura posi en risc la seva integritat ni per una sola vegada.

Enviarem aquest document al Gerent de Parcs i Jardins i al Sr. Alcalde de Barcelona perquè actuïn en conseqüència. Demanem la revisió de la seguretat en tots els jocs infantils, i la rectificació dels defectes en matèria de seguretat, abans que sigui massa tard i alguna altra criatura pateixi un accident. En el cas que hem conegut, encara no se sap si les conseqüències seran per a tota la vida i, situacions com aquestes no es poden permetre. En qualsevol cas, sol·licitem la immediata actuació a l’àrea de jocs on s’ha produït l’accident que hem conegut, el carrer Sant Llàtzer del districte del Raval, ja que hem pogut comprovar altres defectes de seguretat que posem en coneixement com, per exemple, un forat tallant a la mateixa porta d’entrada (a la part interior de dalt del cilindre on s’enganxa la porta amb la tanca) del qual mostrem fotografia, per exemple, la pròpia soldadura de la frontissa que també és tallant, i no podem assegurar que s’hagi complit el punt que fa referència a les condicions del paviment o també en quant a la unió dels elements cilíndrics. Fora bo, també, revisar les condicions de seguretat dels mateixos jocs infantils d’aquest cas.

No hi ha excusa, s’ha de posar remei ja, ens juguem la integritat dels nostres fills i filles. I si la actuació no es preveu ràpida, sol·licitem el tancament temporal de l’àrea de jocs afectada.

ACCEDEIX AL DOCUMENT COMPLERT AL SEGÜENT ENLLAÇ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_zBslRDHT0MMzVhYzJlYjYtZWI2MS00OTZhLThiOGQtNWI5ZTM4YzkyNDM4&hl=ca&authkey=CMGMs7gC